top of page
Monster School (8).png
Monster School (10).png
26.png

創辦人

Miss Ho W.T.

美國高中畢業

浸會大學文學學士(一級榮譽)

中文大學文學碩士 (教育心理學主修諮商與輔導 )

美國協會認証兒童為本遊戲治療師

NLP執行師(身心語言程式學)

精神健康急救證書

感覺統合訓練證書

言語治療訓練證書

2.png
4.png
1.png
3.png

採訪/專欄報導

直播重溫

bottom of page